Quran Ki Baatein

[1]Quran__ Kya tumne nahi pata ki aasmano aur zamin ki badshahi Allah ki hi hai aur Allah ke shiwa tumhara koi bhi himayati aur madad karne wala nahi hai. (para-2, sureh-Al-bakra, ayet no. 106) [2] Quran__ Jo log iman laye, aur hizrat ki aur Allah ki rah mai apne maal aur apni jano se jihad […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives