SAB E QADAR KI NAWAFIL

SABE KADAR KI NAWAFIL

[1] sataishwi sab ko 2-rakat namaz pade, har rakat mai sure fatiya ke baad sure-kadr 3-3 martaba sure-ekhlash 5-5 martaba pade. Baad salam ke sure-ekhlash 27-martaba padkar gunaho ki magfilat talab kare. Inshallah tala uske tamam pichle gunaha allah pak maaf farmayega.

[2] sataishwi sab ko 4-rakat namaz 2-salam se pade har rakat mai baad sure fatiya ke baad ke sure-takasur 1-1 martaba, sure ekhlash 3-3 martaba pade. In namaz ke padne wale par allah pak maut ki shakhti aashan karega. Inshallah tala us par se azabe kabar bhi maaf ho jayega.

[3] sataishwi sab to 2-rakat namaz pade har rakat mai sure fatiya ke baat sure ekhsaal 7-7 martaba pade baat salam ke 70 martaba ye tashbi moajjam padni hai. Astagfilrullahal-ajimallji-la-elaha ellallahoal-hayyumo-wa-atubu-ilaihe. Inshallah is namaz ko padene wale apne musalle se na uthhege ke allah pak usko aur uske waldayen ke gunaha maaffarma kar magfirat farmayega aur allah tala farishto ko hukkum dega ki uske liye jannat aarashta karo aur farmaya ki wo jab tak tamam bahishti neamate apni akkho se na dekh lega us waqt tak maut na aayegi. Washte magfirat yaha namaz bahut hi aafzal hai.

[4] sataishwi sabe kadar ko 2-rakat namaz pade har rakat mai baad sure-fatiya ke sure-ekhlash 3-3 martaba pade. Baad salam ke 27-martaba sure-kadr pade. Inshallahol ajim washte sawab beshumar ebadad ke ye namaz bahut afjal hai.

[5] sataishwi sab ko sure-mulk 7-martaba pardna magfirate gunaha ke washte bahut afjal hai.

[6] sataishwi sabe kadar ko 12-rakat namaz 3-salam se pade. Har rakat mai baad sure-fatiya ke sure-kadr ek martaba sure-ekhlash 15-15 martaba pade. Baad salam ke 70-martaba ashtagfaar pade. Allah tala in namaz de padne wale ko nabiyo ki ebadad ka sawab ata farmayega.