farman


allah ke kuch bandye aiyse hai ki agar wah kisi chig ke liye allah ki kasam kha jaye to allah pak unki baat jaror puri farmata deta hai


allah jiske shath bhalayi ka irada farmata hai usse din ki sujh bojh ata farmata deta hai allah dene wala hai main batne wala ho

jo log kisi zalim ko julm karte dekh kar bhi na roke to allah ka azab un par bhi hoga.

jo admi batkare to jhot bolye wada kare to pura nakare aur uske pass amant rakhi jaye to usmai khayand kare aysa admi munafik hai

kayamt ke din kabar se sabse pahele main nikloga, logo ke wafd ki kawayat (agwai) main karoga