Neki (Islam)

Quran majid mai Allah ka farman hai – purab aur pachchim ki taraf chehera kar lena hi neki nahi hai balki hakikat mai neki to yah hai ki admi imaan laye Allah par, Qayamat par, farishto par, Allah ki nazil ki hui kitabo par, uske rasul par. Aur Allah ki mohabbat mai Ristedaro, Yatimo, Mohotaz, […]

Juma Ki Namaz

Juma ki namaz mai johar wali 12 rakat ke alawa 2 rakat faraz ada karna hai. Yahi 2-rakat jama-at se ada ki  jati hai. Agar kisi ko juma ki namaz na mile to ussse johar ki 12 rakat hi padni hogi. Juma ki 2-rakat nahi pad shakta kyonki yaha 2- rakat jama-at se hi ada […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives